W ciągu ostatnich dziesięciu lat Kambodża radykalnie przeszła od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Odchodząc od wcześniejszego państwa jednopartyjnego, ma teraz demokratyczny system rządów i trwały pokój po dziesięcioleciach wojny domowej. Wszystko to przy konsekwentnym wsparciu społeczności globalnej doprowadziło do wzrostu produktywności, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnych kosztów pracy. Dzisiejsza Kambodża przechodzi transformację z rynku przedwschodzącego w rynek wschodzący.

Klimat inwestycyjny

Patrzenie na Kambodżę jako na opcję inwestycyjną dziesięć lat temu wydawało się naciągane. Kambodża przeszła długą drogę od walczącego z Trzeciego Świata do wschodzącej siły azjatyckiej. Według raportu opublikowanego w grudniu 2012 r. perspektywy Kambodży na nadchodzące pięć lat są korzystne, przy prognozowanym średnim wzroście gospodarczym na poziomie około 7% rocznie.

Po porozumieniach pokojowych z Paryża z 1991 r. Tymczasowe Władze Narodów Zjednoczonych w Kambodży (UNTAC) utorowały drogę do pierwszych wyborów krajowych w kraju. To stopniowo wyprowadziło Kambodżę z burzliwego okresu wojny domowej.

W latach 1990. Kambodża zyskała reputację gospodarki napędzanej przez organizacje pozarządowe, utrzymywaną przez ekspatriacyjny personel ONZ, agencje wielostronne i organizacje pozarządowe działające w kraju. Jednak w tym okresie rząd zrewidował swoje przepisy dotyczące inwestycji, aby pozycjonować Kambodżę jako gospodarkę przyjazną rynkowi dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

Gdzie inwestować

BIZ to jeden z największych czynników przyczyniających się do postępu Kambodży. Od 2004 r. większość BIZ pochodzi z krajów azjatyckich, w tym z Malezji, Korei, Wietnamu, Tajlandii i Chin, na które przypada jedynie ponad 50% wkładu BIZ. W ciągu ostatniej dekady BIZ nabrały tempa w pięciu kluczowych sektorach:

Odzież i obuwie

Sektor odzieży i obuwia odpowiadał za 84% całkowitego eksportu w pierwszej połowie 2012 roku, a jego łączna wartość wyniosła 2.4 miliarda dolarów.

Hotele i restauracje

Sektor hotelowo-restauracyjny odpowiadał za 4.4% PKB w 2010 roku, przy stałym wzroście na poziomie 13% rocznie.

Budownictwo

Sektor budowlany rośnie średnio o 11% rocznie.

Rolnictwo

Sektor rolnictwa obejmuje uprawy, drób i zwierzęta gospodarskie, leśnictwo i rybołówstwo oraz przetwórstwo spożywcze. Według raportu całkowity eksport ryżu bielonego na koniec 2012 roku wyniósł 205,717 2011 ton, co oznacza wzrost o dwa procent w porównaniu z XNUMX rokiem.

Sektor odzieży i obuwia odpowiadał za 84% całkowitego eksportu w pierwszej połowie 2012 roku, a jego łączna wartość wyniosła 2.4 miliarda dolarów.

Co Kambodża ma do zaoferowania inwestorom?

Kambodża oferuje inwestorom szereg korzystnych warunków inwestycyjnych, m.in.:

Gospodarka rynkowa

Otwarta gospodarka Kambodży jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu klimatu inwestycyjnego w Kambodży z klimatem krajów sąsiadujących. Był to pierwszy kraj w regionie Mekongu, z wyłączeniem Tajlandii, który w pełni przyjął i wdrożył gospodarkę rynkową. W przeciwieństwie do większości innych krajów sąsiadujących, inwestorzy mogą posiadać 100% udziałów w lokalnych przedsiębiorstwach.

Niewykorzystane zasoby naturalne

Kambodża posiada rozległe zasoby morskie, leśne i rolne, co stanowi dobrą „bazę” dla szeregu rodzajów działalności przemysłowej opartej na zasobach naturalnych. Posiada dużo żyznych gruntów do produkcji i przetwarzania towarów rolnych i posiada duży potencjał w zakresie hodowli zwierząt i akwakultury. Górnictwo jest również obiecującym sektorem; istnieje wiele obszarów z obfitymi złożami minerałów, które należy jeszcze zbadać. Do poszukiwań i wydobycia dostępne są znaczne złoża gazu i ropy naftowej na morzu.

Napływ turystów

Branża turystyczna jest w Kambodży bardzo konkurencyjna, dzięki obecności silnych atrakcji turystycznych, takich jak wspaniałe stanowiska archeologiczne Angkor Wat, a także wiele wysp i plaż. Liczba turystów przyjazdowych w pierwszym półroczu 3.2 r. przekroczyła 2012 mln; wzrost o 24% w porównaniu z 25.8 milionami odwiedzających odnotowanymi w tym samym okresie w 2011 roku. Stwarza to dobre możliwości rynkowe w zakresie rozwoju kurortów, atrakcji turystycznych oraz dostarczania produktów i infrastruktury związanej z turystyką.

Ekonomiczna baza siły roboczej

Kambodża ma jedną z najniższych kosztów siły roboczej w Azji, z ponad 200,000 75 nowych osób na rynku pracy rocznie. Liczba „wyszkolonych” pracowników jest ogromna. Wskaźnik alfabetyzacji również przekroczył XNUMX%. Czynniki te mogą pozwolić Kambodży na podcięcie kosztów produkcji w innych krajach – w tym w Chinach, gdzie rosnące koszty produkcji stanowią wyzwanie dla biznesu.

Stabilność polityczna

Poprzednie wybory w Kambodży zapoczątkowały nową erę pokoju, demokracji, rozwoju lokalnego i poszanowania praw człowieka. Po latach wojny i izolacji Kambodża stała się teraz członkiem społeczności regionalnej i światowej.

Zwiększanie integracji handlowej

Strategie rozwoju Kambodży kładą duży nacisk na liberalizację inwestycji i handlu, aby zapewnić zrównoważony wzrost gospodarczy. Stało się aktywnym członkiem szeregu subregionalnych i regionalnych programów społeczno-gospodarczych, w tym Podregionu Wielkiego Mekongu (GMS) od 1992 r., Światowej Organizacji Handlu (WTO) od 2004 r., Strategii współpracy gospodarczej Ayeyawaday Chao Phraya Mekong (ACMECS), ASEAN od 1999 r. oraz różne programy zainicjowane przez ASEAN, w tym Strefę Wolnego Handlu ASEAN (AFTA), ASEAN Japonia FTA, ASEAN-Korea FTA i ASEAN-Chiny FTA.

Strategiczne położenie geograficzne

Kambodża jest strategicznie położona pomiędzy dwiema znacznie większymi i bardziej rozwiniętymi gospodarkami Wietnamem i Tajlandią, co pozwala jej pełnić rolę przedmieścia i węzła komunikacyjnego. Leży także w pobliżu Indii i Chin, potęg gospodarczych XXI wieku. Wreszcie leży nad Zatoką Tajlandzką, zapewniając łatwy dostęp do handlu morskiego.

Wyzwania w inwestowaniu w Kambodży

Mimo że Kambodża jest atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym, nie jest pozbawiona przeszkód na drodze do postępu. Podobnie jak w przypadku wielu krajów rozwijających się, inwestowanie w Kambodży może być trudnym zadaniem. Inwestorzy powinni mieć na uwadze następujące kwestie:

Korupcja

Jest to jeden z najbardziej rażących problemów paraliżujących gospodarkę. Według Indeksu Percepcji Korupcji 2012 opracowanego przez Transparency International Kambodża zajmuje 157. miejsce na 176 krajów pod względem poziomu korupcji.

Ograniczenia w zakresie BIZ

Kambodżańska ustawa o inwestycjach z 1994 r. ustanowiła otwarty i liberalny system inwestycji zagranicznych. Wszystkie sektory gospodarki są otwarte na inwestycje zagraniczne, w większości sektorów ze 100% udziałem kapitału zagranicznego. Jednakże kilka sektorów podlega warunkom, udziałowi w kapitale lokalnym lub uprzedniej zgodzie władz. Należą do nich produkcja papierosów, produkcja filmów, mielenie ryżu, eksploatacja kamieni szlachetnych, działalność wydawnicza i poligraficzna, radio i telewizja, produkcja rzeźb w drewnie i kamieniu oraz tkanie jedwabiu.

Niewystarczające wsparcie infrastrukturalne

Jest to jeden z głównych problemów utrudniających konkurencyjność i rozwój kraju. System transportu drogowego pozostaje nieefektywny i słabo rozwinięty, a system kolejowy jest w złym stanie. Chociaż efektywność portów uległa poprawie, koszty żeglugi pozostają wysokie. Ponadto zasilanie jest drogie, niewystarczające i w pewnym stopniu zawodne. Zasięg telekomunikacji pozostaje ograniczony.

Według Indeksu Percepcji Korupcji 2012 opracowanego przez Transparency International Kambodża zajmuje 157. miejsce na 176 krajów.

Jak BIZ zmieniają Kambodżę

Rozwój ekonomiczny

Z ekonomicznego punktu widzenia Kambodża jest narażona na minimalne ryzyko walutowe, ponieważ posiada gospodarkę w dużej mierze „dolaryzowaną”. Ma silną pozycję finansową ze względu na stosunkowo niski poziom długu publicznego, korporacyjnego i konsumenckiego. Według Banku Światowego oczekuje się, że PKB będzie rósł średnio o 6.5% rocznie, napędzany inwestycjami prywatnymi i silnym eksportem.

Zależność kraju od pomocy zagranicznej nie jest ukrywana – duże transfery międzynarodowe w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) stanowią ponad 50 procent budżetu rządu. 30 procent PKB pochodzi z inwestycji w sektorze rolnym, a dalsze inwestycje w produkcję odzieży i turystykę również dały ogromny impuls gospodarce.

Świadczenia społeczne

Rozwijający się przemysł odzieżowy i turystyka otworzyły możliwości zatrudnienia młodej sile roboczej w Kambodży. 61% Kambodży ma mniej niż 25 lat, a mediana wieku wynosi 21 lat.

Zgodnie z Milenijnym Celem Rozwoju Kambodży (CMDG), będącym przedłużeniem MCR Organizacji Narodów Zjednoczonych, poziom ubóstwa i nierówności dochodów stopniowo się zmniejszają. Wynika to z napływu BIZ, który doprowadził do utworzenia miejsc pracy w sektorach takich jak dobrze prosperujący przemysł turystyczny.

Wsparcie infrastruktury

Infrastruktura w Kambodży podlega ciągłym zmianom. Inwestuje się w poprawę i modernizację połączeń transportowych za pośrednictwem mostów i połączeń drogowych z krajami sąsiadującymi. Remontowi podlegają także wszystkie systemy kolejowe.

Port morski w Sihanoukville został rozbudowany i zmodernizowany, a port morski w Phnom Penh również został rozbudowany i przeniesiony, aby zapewnić jego dostępność do nowych portów głębinowych w Wietnamie. Podróżowanie samolotem stało się wygodniejsze dzięki powstaniu trzech międzynarodowych lotnisk w Phnom Penh, Siem Reap i Preah Sihanouk; czyniąc kraj znacznie bardziej dostępnym.

Odnotowano również znaczne oszczędności w wydatkach użytkowników Internetu i urządzeń mobilnych dzięki zwiększonej konkurencyjności wśród dostawców usług. Jednocześnie obniżane są koszty energii poprzez zastępowanie elektrowni naftowych elektrowniami węglowymi i wodnymi.

61% Kambodży ma mniej niż 25 lat, a mediana wieku wynosi 21 lat.

Idąc dalej

Kambodża przeszła długą drogę w ciągu ostatniej dekady, aby stać się dziś bardzo interesującą okazją inwestycyjną dla globalnych inwestorów biznesowych. Wiele krajów intensywnie inwestuje poprzez BIZ w różnych sektorach, w tym w rolnictwie, turystyce i budownictwie.

Stosunkowo liberalna gospodarka rynkowa Kambodży, obfite zasoby naturalne, rozwijający się przemysł turystyczny, opłacalna baza siły roboczej, stabilność polityczna i korzystne położenie geograficzne pomagają Kambodży wyprzedzić sąsiadów.

W ostatecznym rozrachunku Kambodża pozostaje małym krajem, z populacją wynoszącą 14 milionów w porównaniu z 90-milionowym Wietnamem i 65-milionową Tajlandią. Nie należy przeceniać jego znaczenia dla globalnego biznesu.

Ma jednak coraz większe znaczenie strategiczne dla globalnego biznesu jako lokalizacja niszowa – potencjalny węzeł handlowy i logistyczny dla regionu Indochin, jako źródło zasobów naturalnych i turystyki, a wreszcie jako tania baza dla pracochłonnej produkcji.

Sukcesy Kambodży są hołdem dla tego, co można osiągnąć dzięki otwartej gospodarce rynkowej, podczas gdy jej niedociągnięcia w podobny sposób ujawniają mankamenty liberalnego podejścia do rozwoju gospodarczego.


Przeczytaj więcej na temat usług wejścia na rynek w Kambodży lub skontaktuj się z nami do wyceny.

Blok tekstowy o 1 w nocy. Kliknij przycisk edycji, aby zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elita. Ut elit elit, luctus nec ullamcorper mattis, dapibus leo pulvinar.